ÁSZF

– Általános Szerződési Feltételek –

Kérem, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Bevezetés

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák Cégkísérő Kft. mint szolgáltató (a továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett www.cegkisero.hu  honlap címről elérhető szolgáltatások igénybevétele során irányadó általános szerződési feltételeket. A www.cegkisero.hu weboldal összeköttetésben áll a www.nokaneten.hu honlappal és webáruházzal, mely honlapon történik ténylegesen a Szolgáltatás megrendelése.

Kérem, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásaimat, amennyiben a jelen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A jelen honlapon történő vásárlás (internetes megrendelés) a távollévők között megkötött szerződésnek minősül, vagyis a szerződéskötésre a vállalkozó és a fogyasztó egyidejű jelenlétének hiányában kerül sor. A szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nyelve magyar.

Az európai uniós és a magyar jogszabályok alapján érvényesek az online úton megkötött szerződések, így az ilyen módon megkötött szerződésekhez ugyanazok a jogi következmények fűződnek, mint az írásban kötött vagy szóban létrejött megállapodásokhoz. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. szerinti távollevők között létrejött szerződésnek minősül, melyre vonatkoznak a szolgáltatóra vonatkozó adatokról és az elektronikus szerződéskötés lépéseivel kapcsolatban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeire pedig 2014. június 13-tól a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a Ptk. rendelkezései irányadók.

A megrendeléssel, a szolgáltatás nyújtásával és a honlapon található információkkal kapcsolatos kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésre állok.

1. A Szolgáltató adatai:

Neve: Cégkísérő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégkísérő Kft.)

Cg.: 03-09-137461

Adószám: 32296031-2-03

Ügyvezető: Utasi Melinda

Székhelye: 6000 Kecskemét, Körtefa u. 25/A

E-mail: melinda.utasi@gmail.com, melinda@cegkisero.hu

Telefonszám: +36 30 370 7787

Tárhely szolgáltató: Tárhelypark Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.,) Szerver neve: cpanel30.tarhelypark.hu, Szerver IP címe: 185.111.89.230

Dokumentum tárhely szolgáltató: Profitárhely Kft. (6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.)

Szolgáltatás jellege: üzletviteli tanácsadás, vállalkozásfejlesztés, mentorálás a 3. pontban rögzített témakörökben.

A szolgáltatásokat személyesen Utasi Melinda ügyvezető nyújtja, aki a megfelelő képesítéssel és szakértelemmel rendelkezik. A továbbiakban Szolgáltató alatt Utasi Melinda, mint személyes közreműködő is értendő.

2. Alapvető rendelkezések:

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére különösen a Bevezetésben felsorolt jogszabályok és a mindenkor hatályos magyar jog rendelkezései az irányadóak. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. Jelen ÁSZF a weboldalon történő közzététellel lép hatályba. Jelen ÁSZF rendelkezései kiterjednek minden, az ÁSZF hatályba lépése napján és azt követően megrendelt szolgáltatásokra.

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Felhívom a Megrendelő figyelmét, hogy a „Cégkísérő” weboldala, az azon található minden képi,

szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése, valamint a weboldalon megjelenített karakterek, szövegek, valamint minden, a weboldalon megjelenő szellemi alkotás szerzői jogi oltalom alatt áll. A weboldal tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, mintha az a weboldalon megjelenített szerzői jogi oltalom alatt álló alkotások bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana. A Szolgáltató szükség esetén jogosult a vonatkozó hatályos jogszabályok által megengedett keretek között érvényesíteni a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

2.4  Ön, mint Megrendelő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházon keresztül történő megrendeléssel Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és a Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

2.5. Megrendelő lehet minden cselekvőképes természetes személy (továbbiakban: Fogyasztó), egyéni vállalkozó és jogi személy vagy vállalkozói tevékenységet végző egyéb szervezet (Továbbiakban: Vállalkozás). Természetes személyek esetén abban az esetben, ha a megrendelő nyilatkozata – és az általa megadott valótlan életkor – ellenére a valóságban mégsem töltötte még be a 18. életévét, Szolgáltató semminemű felelősséget vállalni nem tud. Cselekvőképtelen személy nem veheti igénybe a szolgáltatást.

Polgári Törvénykönyv értelmében:

fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;

3. Szolgáltatások köre:

3.1. A webáruházban található Szolgáltatások köre az alábbi két csoportra bontható.

3.1.1. Online tanfolyamok

– Vállalkozói öntudat program

– Vállalkozásfejlesztési Minikurzus

– Stresszkezelés, és pénzkezelés vállalkozóknak kurzus

– Nőügy és Pénzügy kurzus

3.1.2. Online szolgáltatások

– Konzultáció és tanácsadás

  • Vállalkozásfejlesztési tanácsadás-általános, árazás, üzleti tervezés és végrehajtás
  • Pénzügyi tanácsadás vállalkozóknak
  • Pénzügyi tanácsadás magánszemélyeknek

3.2. A webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a Szolgáltatások csoportjait, nevét, díját, valamint rövid leírás keretében ismerteti azok lényegét. Az Online tanfolyamok pontos időtartamáról is írásban tájékoztatást nyújt, valamint az Online Szolgáltatás igénybevételének időpontjait – 60 perces bontásokban – online naptár formájában teszi elérhetővé, melyek közül a Megrendelő választhat.

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Megrendelőt az akció időtartamáról a honlapján vagy a regisztrált felhasználóknak e-mail útján.

3.4. A Szolgáltató bizonyos esetekben Kuponkódokat biztosít a Megrendelő részére, melynek felhasználásának menetéről a hivatalos honlapon vagy a regisztrált felhasználók részére e-mail útján nyújt tájékoztatást.

4. A Szolgáltatás igénybevétele

4.1. A Megrendelő kiválasztja a szolgáltatás típusát és a szolgáltatás fajtájától függően annak időpontját majd a “Foglalás” vagy a “Kosárba teszem” gombra kattintva a kosárba helyezi a szolgáltatást. Ezt követően a pénztárban összegzésre kerül a megrendelése, az esetleges kuponkód felhasználásra kerülhet majd a Megrendelő szükséges adatainak (név, számlázási cím, e-mail cím és telefonszám) megadásával és a fizetési mód kiválasztásával a megrendelés véglegesítésre kerül. “Megjegyzés” útján lehetőség van bármilyen többletinformáció megküldésére. A megrendelés nem kötött regisztrációhoz. A Megrendelő a megrendelés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát és azt, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik a Szolgáltató felé.   A megrendelésről, annak véglegesítését követően azonnal, de legkésőbb a véglegesítést követő 48 órán belül visszaigazolás kerül megküldésre a Megrendelő/Felhasználó részére e-mail útján. Amennyiben ez idő alatt nem érkezik meg a Megrendelő részére az e-mail, úgy mentesül az ajánlati kötöttség/szerződéses kötelezettség alól. A rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti, és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

4.2. Adatbeviteli hiba esetén a Megrendelő köteles haladéktalanul e-mailben értesíteni a Szolgáltatót az 1. pontban rögzített e-mail címen. A rendelés leadását követő 24 órában van lehetőség a korrigálásra garantáltan költségmentesen. Az ennél később leadott módosítási kérelmek esetén a Szolgáltató törekszik támogatást nyújtani a Megrendelőnek és anyagi teher keletkezése nélkül módosítani teljesítését, azonban anyagi felelősséget nem vállal a hibákból adódó károk tekintetében.

Felhívom a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra a Szolgáltatás. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. A Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért járó felelősségét kizárja.

4.3. A Szolgáltató és a fogyasztónak nem minősülő igénybe vevő közötti szerződéskötés során a felek kölcsönös megállapodással eltérhetnek a 4.1.-4.2. pont rendelkezéseitől.

4.4. A Megrendelő közvetlen banki átutalás vagy Barion szolgáltatás útján teljesíti a fizetést. A banki átutalás díjmentes. A fizetéséről szóló számla és visszaigazolás e-mail formájában kerül kiküldésre a Megrendelő részére.   

4.5. A Szolgáltatás igénybevétele online vagy offline formában történik. Az offline szolgáltatás nyújtás helye 6000 Kecskemét, Csaba utca 1. Az online szolgáltatás nyújtása a Megrendelő által kiválasztott és a Szolgáltatóval leegyeztetett időpontban Skype, Zoom, Meet, Teams video hívás igénybevételével történik. A foglalásra – továbbá annak lemondására – a kívánt időpontot megelőző minimum 24 órával van lehetőség. Amennyiben a lemondásra a lefoglalt időpontot megelőző 24 órával kerül sor, Felhasználó a díjat köteles megfizetni abban az esetben is, amennyiben az online konzultációt nem veszi igénybe. Felek rögzítik, hogy a Felek akarata vagy egyéb külső körülmény (pl. természeti katasztrófa, kihirdetett veszélyhelyzet) miatt szükséges online szolgáltatásnyújtás esetén – egészség védelmi okokból – a teljesítés helye a Felek által biztosított és kijelölt hely, melyhez a tárgyi feltételeket (számítógép, internet, mobiltelefon) Megrendelő személy köteles biztosítani. Szolgáltató rendelkezik az online szolgáltatás nyújtásához szükséges feltételekkel.

4.6. A Szolgáltató kérheti, hogy a szolgáltatásnyújtás időpontjának megváltoztatását a már egyeztetett időpont előtt legkésőbb 48 órával, írásban. Amennyiben a Szolgáltató az egyeztetett időpont kezdetéhez képest 48 órán belül mondja le, köteles megfelelő helyettesítésről gondoskodni. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult térítésmentesen a szolgáltatás pótlását igényelni.

4.7. A Megrendelő vállalja, hogy az szolgáltatás nyújtása során az előre egyeztetett időpontokban pontosan megjelenjen, azon folyamatosan részt vegyen, valamint az alkalmakon és az otthoni felkészülés során együttműködően teljesítsen.

4.8. Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, amennyiben a szolgáltatás nyújtásának időpontján nem tud részt venni. A Megrendelő jogosult eseti jelleggel következmény nélkül a Szolgáltatás időpontjának lemondására és megváltoztatására a már egyeztetett időpont előtt legkésőbb 48 órával, előzetes szóbeli (telefon) és írásbeli (sms vagy e-

mail) jelzés útján.

A fentiek alól kivételt képez a külső akadályozó, előre nem látható és ellenőrzési körön kívül eső körülmények folytán beálló ún. vis maior helyzet (pl.: természeti katasztrófa), amennyiben a Szolgáltatás nyújtására tényleges megvalósulására egyáltalán nincs lehetőség.

5. Elállás joga

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv értelmében:

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró

természetes személy;

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;

5.1 A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napos határidőn belül indokolás nélkül gyakorolhatja, ha a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik.

19.§ (1) A fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a megrendeléstől számított 14 nap lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten közölni.

A jogi személy vásárlókat nem illeti meg az indokolás nélküli elállás joga.

5.2. A fogyasztó elállási jogát a Szolgáltató részére erre irányuló egyértelmű szándékot kifejező nyilatkozat (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor  2. számú melléklete) alapján gyakorolhatja. A nyilatkozatot a fogyasztó e-mailben, vagy postai úton köteles megküldeni Szolgáltató részére. Kérem, hogy a nyilatkozatban tüntesse fel a rendelés számát és idejét! A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

5.3. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. a) pontja értelmében a fogyasztó nem gyakorolhatja az 5.1. pontban rögzített elállási jogátszolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést.

5.5. Sikeres elállás esetén a Szolgáltató köteles a Fogyasztó által kifizetett összeget az elállásról való tudomásszerzést követő 14 napon belül visszatéríteni.

6. Szerződés megszüntetése

6.1. Amennyiben a szolgáltatás jellegéből (időtartam) adódik, a Felek jogosultak a közöttük létrejött szerződést írásban, a másik félhez címzetten, 30 (harminc) napos felmondási idővel felmondani.

6.2. Súlyos szerződésszegés esetén Felek jogosultak a közöttük létrejött szerződést írásban, a másik félhez címzetten és indokolással ellátva azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél írásbeli felszólítás ellenére sem tanúsít szerződésszerű magatartást. Mindkét fél súlyos

szerződésszegése esetén a fizetési és oktatási teljesítések arányosan kerülnek megállapításra.

7. Kellékszavatosság

A Megrendelő a Ptk. szabályai szerint érvényesíthet szavatossági jogokat. A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el, egyéb esetekben egy év alatt évül el.

Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelő választása szerint:

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése

lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

8. Panaszkezelés

8.1. Megrendelő személy jogosult panasszal élni, illetve szóban és írásban egyaránt jelezni, amennyiben a Szolgáltatás tartalma, a szolgáltatás nyújtása nem az előzetes tájékoztatás és egyeztetéseknek megfelelően teljesül.

8.4. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt az online vitarendezési platform elérhetőségéről:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

9. Vegyes rendelkezések

9.1. Felek kötelesek a közöttük létrejött szerződés keretében tudomásukra jutott információkat,

adatokat, tényeket – időbeli korlátozás nélkül – üzleti titokként bizalmasan kezelni és megőrizni,

azokat nem jogosultak megismerhetővé, hozzáférhetővé tenni, illetve harmadik személy tudomására vagy nyilvánosságra hozni.

9.2. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató akkor jogosult a Megrendelő nevét referenciaként használni, amennyiben ehhez Megrendelő kifejezett írásbeli nyilatkozatban hozzájárul.

9.3. Szolgáltató és Megrendelő a jelen ÁSZF alapján létrejött jogviszonyuk hatálya alá tartozó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve – hatáskörtől függően – kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti Kecskeméti Járásbíróság/Törvényszék illetékességét.

10. Adatvédelem

A www.cegkisero.hu weboldalon külön Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató érhető el, mely a Megrendelések leadása során megadott személyes adatok kezelését, továbbítását stb. határozza meg. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató a rendelkezik az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek végrehajtása érdekében az adatvédelemmel kapcsolatos irányadó szabályokról, az ezzel kapcsolatos eljárási rendről, kifejezésre juttatva a rendeletben meghatározott alapelvek tiszteletét és védelmét.